Vladimír Valentík

Vladimír ValentíkVladimír ValentíkVladimír Valentík, publicista, výtvarný kritik a kultúrny pracovník sa narodil 14.9.1959 v Báčskom Petrovci. Študoval filozofiu a neskoršie aj dejiny umania na Filozofickej fakulte v Belehrade. Pracoval ako novinár v Novosadskom rozhlase, rozhlasovej stanici Petrovec. Učil na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Ból riaditeľom Domu kultúry 28. októbra v Báčskom Petrovci a neskoršie aj Domu kultúry Báčsky Petrovec pri čiom zakladaní v roku 1996 aj účinkoval. Inicíroval a účinkoval pri zakladaní početných inštitúcií a podujatí vojvodinských Slovákov, akými sú: Slovenské vojvodinské divadlo (2003), Galéria Zuzky Medveďovej a Galéria K. M. Lehotského v Báčskom Petrovci (1989), Bienála slovenských výtvarných umelcov v Srbsku (1991), JArt – jarmok umenia (1996), Rockton (1995) a Slovenského vydavateľského centra (2007), ktorého riaditeľom je od založenia. Ból predsedom Spolku vojvodinských slovakistov pre Báčku od roku 1990. Postavenie podpredsedu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku má od založenia roku 2003. Je autorom niekolkých výtvarných monografií a kníh z dejín výtvarného umenia vojvodinských Slovákov a editor niekolkých knižných zborníkov prác. Je členom redakcie časopisu pre literatúru a kultúru Nový život a zostavovateľom ročenky Národný kalendár od roku 2000. Zároveň je členom slovenskej redakcie Divadelného múzea Vojvodiny. Za svoju prácu sa mu dostali počtné ďakové listy, uznania a ceny a medzi ními aj Iskra kultúry. Je členom Spolku spisovateľov Vojvodiny a Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave, ako aj Únie slovenských výtvarníkov v Bratislave.

* * *

Vladimir Valenćik, publicista, likovni kritičar i kulturni radnik je rodjen 14.9.1959. u Bačkom Petrovcu. Studirao filozofiju a kasnije istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio kao novinar u Radio Novom Sadu, Radio Petrovcu. Predavao u Gimnaziji „Jan Kollar" u Bačkom Petrovcu. Bio je direktor Doma kulture „28. oktobar" u Bačkom Petrovcu i kasnije Doma kulture „Bački Petrovac", u čijem je osnivanju 1996. godine i učestvovao. Inicirao je i učestvovao u osnivanju brojnih institucija i manifestacija vojvodjanskih Slovaka, kao što su „Slovačko vojvodjansko pozorište"(2003), Galerija „Zuzke Medvedjove" i Galerije „Karol Miloslav Lehotski" u Bačkom Petrovcu (1989), Bienala slovačkih likovnih umetnika u Srbiji (1991), JArt – vašar umetnosti (1996), Rockton (1995) i Slovačkog izdavačkog centra (2007), čiji je direktor od osnivanja. Bio je predsednik Društva slovakista Vojvodine za Bačku od 1990 g. Funkciju podpredsednika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji vrši od 2003. godine. Autor je nekoliko likovnih monografija i knjiga iz istorije likovne umetnosti vojvodjanskih Slovaka i editor nekoliko zbornika radova. Član je redakcije časopisa za književnost i kulturu na slovačkom jeziku „Novi život" i glavni i odgovorni urednik godišnjaka „Narodni kalendar" od 2000. godine. Član je slovačke redakcije Pozorišnog muzeja Vojvodine. Za svoj rad je dobio brojne zahvalnice, priznanja i nagrade medju kojima i Iskru kulture. Član je Društva književnika Vojvodine i Društva slovačkih pisaca u Bratislavi, kao i Slovačke likovne unije.